godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nagroda im. Jana Zydlera

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Wychowanków co roku przyznaje, niezwykle ważną dla naszej społeczności szkolnej, Nagrodę im. Jana Zydlera. Otrzymuje ją maturzysta, który odniósł wybitne sukcesy w zakresie nauk ścisłych i cieszy się nienaganną opinią społeczności szkolnej

Poniżej zamieszczamy regulamin, który powołuje się na idee towarzyszące ustanowieniu Nagrody i funkcje, jakie ma ona spełnić. Nagrodzony maturzysta otrzymuje pamiątkowy dyplom i nagrodę pieniężną lub rzeczową. Fundatorami są grupy absolwentów lub firmy wspierające edukacyjną i wychowawczą działalność Liceum.


Jan Zydler (1867-1934)  autor cenionych podręczników geometrii, zasłużony organizator i pierwszy dyrektor Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Regulamin Nagrody im. Jana Zydlera przyznawanej maturzyście XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie wyróżniającemu się wybitnymi sukcesami w zakresie nauk ścisłych

 1. Celem ustanowienia nagrody jest:
  • uczczenie pamięci Jana Zydlera  autora wybitnych podręczników geometrii, zasłużonego organizatora i dyrektora Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie;
  • wyróżnienie maturzysty, który odniósł wybitne sukcesy w zakresie nauk ścisłych i cieszy się nienaganną opinią społeczności szkolnej.
 2. Nagroda przyznawana jest z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie i ma charakter pieniężny lub rzeczowy. Zdobywca Nagrody otrzymuje również pamiątkowy dyplom.
 3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają nauczyciele przedmiotów ścisłych. Wymagane jest zwięzłe pisemne uzasadnienie wniosku, obejmujące osiągnięcia ucznia i opinię o jego zachowaniu, złożone w sekretariacie Szkoły najpóźniej 10 dni przed terminem rozdania świadectw dojrzałości.
 4. W skład Komisji  powoływanej corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia  przyznającej Nagrodę, wchodzą: dyrektor i wicedyrektor Szkoły, dwaj nauczyciele akademiccy uczący w Szkole, trzej nauczyciele Szkoły  pełniący funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych: matematyków, fizyków i informatyków, prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (lub osoba przez niego upoważniona), trzej członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków.
 5. Obradom Komisji przewodniczy przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków. Decyzja Komisji podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności minimum siedmiu jej członków.
 6. Komisja ma prawo nieprzyznania Nagrody, jeśli jej zdaniem zgłoszeni kandydaci nie spełniają wymagań niniejszego regulaminu; Komisja ma prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.
 7. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest ogłaszana podczas uroczystości rozdania świadectw dojrzałości.
 8. Decyzje Komisji są ostateczne.

Regulamin Nagrody im. Jana Zydlera został przyjęty dnia 11 kwietnia 2014 r. przez Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Dyrekcją XIV LO im. S. Staszica.

Bardzo liczymy na finansową pomoc pozwalającą na realizację naszego przedsięwzięcia.