1. Cele konkursu.

1.1. Celem konkursu jest rozwój kultury dyskusji, umiejętności argumentacji, zdolności retorycznych, samodzielnego wyszukiwania i analizowania informacji oraz propagowanie krytycznego myślenia.

 

2. Organizatorzy

2.1. Funkcję Organizatora Warszawskiej Ligi Debatanckiej dla szkół podstawowych (dalej  jako WLDsp) pełni XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica. Siedziba Organizatora mieści się pod adresem: ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa. Adres mailowy Organizatora: szkola@staszic.waw.pl.

2.2. WLDsp odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

2.3. Bieżące informacje na temat WLDsp znajdują się na stronie Organizatora.

 

3. Uczestnicy

3.1. W WLDsp mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkoły podstawowe, które zgłosiły się do udziału w konkursie w danym roku szkolnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września na adres mailowy: ligadebatancka@gmail.com.

3.2. Drużyna szkolna uczestniczy w rozgrywkach pod opieką osoby wyznaczonej przez szkołę.

3.3. Drużyna może liczyć maksymalnie 18 uczniów.

3.4. Drużyna przystępuje do pojedynku w składzie 4 osób. W sytuacjach uzasadnionych wypadkami losowymi drużyna może wystąpić w składzie 3 osób, przy czym muszą zostać spełnione następujące warunki:

a) sędziowie debaty wyrażą na to zgodę,

b) mówca zastępujący mówcę nieobecnego (a zatem wygłaszający dwie mowy) zostanie spośród obecnych członków drużyny wylosowany.

 

4. Przebieg rozgrywek

4.1. Rozgrywki WLDsp odbywają się w trakcie roku szkolnego.

4.2. W rozgrywkach WLDsp zgłoszone drużyny dzielone są na grupy, liczące nie więcej niż 8 drużyn. Decyzję o liczbie grup, liczbie drużyn w grupie i szczegółowym terminarzu rozgrywek podejmują Organizatorzy zależnie od liczby reprezentacji zgłoszonych w danej edycji rozgrywek.

4.3. Po fazie grupowej rozgrywana jest faza finałowa turnieju. Przy jednej grupie do fazy finałowej przechodzą drużyny, które zajęły 1-2 miejsce w grupie. Przy dwóch grupach do fazy finałowej przechodzą drużyny, które zajęły 1-4 miejsce w grupie. Przy trzech grupach do fazy finałowej przechodzą drużyny, które zajęły 1-2 miejsce w grupie oraz dodatkowo dwie drużyny z 3. miejsc z najwyższą liczbą punktów.

Jeśli żadna z grup nie liczy więcej niż 5 drużyn, do fazy finałowej przechodzą drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce w grupie.

4.4. W fazie grupowej rozgrywki odbywają się metodą „każdy z każdym”, natomiast w fazie finałowej metodą „przegrywający odpada”.

4.5. W przypadku utworzenia co najmniej dwóch grup, rozstawienia drużyn w fazie finałowej dokonuje się tak, aby w pierwszych po fazie grupowej debatach nie spotkały się:

a) drużyny, które grały ze sobą w fazie grupowej,

b) drużyny, które zdobyły pierwsze miejsca w grupach.

4.6. Tematy poszczególnych debat dla drużyn na daną kolejkę losuje się najpóźniej na poprzedniej kolejce WLDsp, a w przypadku pierwszej kolejki – na spotkaniu organizacyjnym. Stronę bronioną w debacie drużyna losuje godzinę przed rozpoczęciem debaty.

 

5. Przebieg debaty

5.1. Dyskutują ze sobą dwie czteroosobowe drużyny: drużyna Propozycji broniąca tezy postawionej w temacie oraz drużyna Opozycji starająca się obalić tezę.

5.2. Role mówców:

a) pierwszy mówca-definiuje tezę (po stronie Propozycji i Opozycji), przedstawia zarys argumentacji swojej drużyny, rozpoczyna argumentację;

b) drugi mówca-przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji strony przeciwnej;

c) trzeci mówca-zbija argumenty przeciwnika, nie może wprowadzać nowych argumentów;

d) czwarty mówca-zbija argumenty przeciwnika, podsumowuje debatę, nie może wprowadzać nowych argumentów.

5.3. Struktura debaty:

a) debatą kieruje, otwiera ją i zamyka Marszałek debaty,

b) Marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy grzecznościowe;

c) Sekretarz debaty mierzy czas i sygnalizuje, że czas wypowiedzi został przekroczony;

d) przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy strony Propozycji;

e) czas każdego mówcy jest ograniczony do 4 minut, a w fazie finałowej do 5 minut;

f) w czasie wygłaszanej mowy przeciwnicy mogą zadawać pytania oraz zgłaszać uwagi do mówcy, ale tylko za jego zgodą; chęć zadania pytania lub zgłoszenia uwagi sygnalizują poprzez podniesienie ręki; każdy mówca powinien w trakcie swojej mowy przyjąć co najmniej dwa pytania/uwagi; pytanie/uwaga powinno być zwięzłe, a jego czas nie powinien przekraczać 15 sekund; pierwsze i ostatnie 30 sekund mowy to „czas chroniony”, w trakcie którego mówca nie jest już zobowiązany do przyjmowania pytań i uwag, nawet jeśli wcześniej padło ich mniej niż dwa;

g) podczas debaty każda drużyna może raz (i tylko raz!) użyć formuły „ad vocem” - krótkiego kontrwystąpienia następującego od razu po przemówieniu, do którego zgłoszono ad vocem. Ad vocem trwa maksymalnie 1 minutę. Chęć skorzystania z ad vocem sygnalizuje się poprzez podniesienie odpowiedniej karty w sposób widoczny dla Marszałka i drużyny przeciwnej. Następnie Marszałek udziela głosu mówcy z tytułu ad vocem. Ad vocem ma 4 zasady szczegółowe: i) Nie może go zgłosić mówca aktualnie przemawiającej drużyny (nie można zgłosić ad vocem do słów debatanta z zespołu), ii) Nie może go zgłosić mówca który przemawia następny w kolejności, iii) Nie można go zgłosić podczas przemówień czwartych mówców. iv) Można zgłosić ad vocem do ad vocem;

h) uczestnicy debaty zwracają się do siebie per „Pani, Panie”, każda z mów powinna zacząć się od grzecznościowego zwrotu w kierunku sędziów i publiczności np. „Szanowni Sędziowie, Szanowna Publiczności, Szanowni Oponenci…”;

i) uczestników debaty obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych. Wyjątek stanowią urządzenia służące mówcy do kontrolowania czasu mowy.

 

6. Skład sędziowski i kryteria oceny

6.1. Skład sędziowski stanowią nauczyciele-trenerzy drużyn z grupy przybyli na debaty danej kolejki oraz osoby wyznaczone przez Organizatorów.

6.2. Skład sędziowski konstytuuje się przed daną debatą. Wszystkie wątpliwości dotyczące składu sędziowskiego należy zgłosić w chwili jego ukonstytuowania. Decyzję o ewentualnym wyłączeniu sędziego podejmuje on sam lub wszyscy zgromadzeni sędziowie większością głosów. Zabronione jest sędziowanie debat szkół, których jest się absolwentem lub nauczycielem.

6.3. Zwycięzcą pojedynku zostaje drużyna, którą jako zwycięzcę wskazała większość sędziów. W wyjątkowych sytuacjach debata może zakończyć się remisem.

6.4. Każdy sędzia podejmuję decyzję o zwycięzcy suwerennie, posiłkując się własną wiedzą i doświadczeniem.

6.5. Drużynie zwycięskiej przyznaje się 3 punkty, przegranej 1 punkt, a drużynie, która nie przystąpiła do debaty – 0 punktów. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują po 2 punkty.

6.6. Jeśli drużyna wycofa się w trakcie rozgrywek fazy grupowej, jej dotychczasowy wynik zostaje anulowany, a wszystkie drużyny, które już debatowały lub dopiero miały debatować z tą drużyną, traktuje się jako zwycięskie.

6.7. O końcowym miejscu w tabeli WLDsp w fazie grupowej decyduje liczba zdobytych punktów, a gdyby liczby te były równe dla dwóch drużyn decyduje wynik ich bezpośredniego starcia. Jeżeli powyższe kryterium nie pozwalają rozstrzygnąć kolejności drużyn z tą samą liczbą punktów, decyduje bilans zwycięstw i przegranych.

6.8. Składowi sędziowskiemu należy zgłaszać niezwłocznie wszystkie dostrzeżone podczas rozgrywek danej rundy nieprawidłowości i sytuacje wątpliwe, które mogłyby mieć wpływ na wynik debat toczonych danego dnia. Sędziowie zobowiązani są odnieść się do zgłoszonych uwag i podjąć wiążące wszystkich uczestniczących decyzje. Decyzje te nie mogą być przedmiotem odwołania, chyba że podjęto je z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu.

 

7. Laureaci konkursu.

7.1. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, których drużyny zajęły 1 lub 2 miejsce w fazie finałowej.

7.2. Jeśli w konkursie bierze udział 12 lub więcej drużyn, tytuł laureata otrzymują również członkowie drużyn, które zajęły ex aequo 3 miejsce.

7.3. Wyniki fazy finałowej publikowane są na stronie Organizatora.

 

8. Harmonogram konkursu.

30 września – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do WLDsp

Październik-maj – rozgrywki fazy grupowej

Czerwiec – rozgrywki fazy finałowej

 

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

9.2. Organizator ma wyłączne prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji drużyny z konkursu.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

9.4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.