godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Harmonogram - działania kandydata

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

REKRUTACJA ZASADNICZA  

 

Lp. 

Data 

Postępowanie 

1. 

od 15 maja 2024 r. (środa) 

do 29 maja 2024 r. (środa)

do godz. 15:00       


Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły: druk potwierdzający rejestrację 

w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji – podpisane co najmniej przez jednego rodzica/prawnego opiekuna.

  

2. 

3 czerwca 2024 r. (poniedziałek)   godz. 13:00 – 14:30    

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem nauczania matematyki**.    

3. 

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

do godz. 15:00    

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych. 

4. 

17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)   godz. 13:00 -14:30 

II termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem nauczania matematyki organizowany dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych (zgłoszonych najpóźniej w dniu sprawdzianu – 3 czerwca 2024 r.)  nie mogli do niego  przystąpić.

5. 

27 czerwca 2024 r. (czwartek)

do godz. 15:00  

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych w II terminie. 

 

6. 

od 3 lipca 2024 r. (środa)

do 10 lipca 2024 r. (środa) 

godz. 10:00 - 15:00

 

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane rekrutacją dokumenty w szkole pierwszego wyboru. 

Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych

oraz finaliści i laureaci olimpiad, którzy są uprawnieni do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,

mogą złożyć na tym etapie postępowania rekrutacyjnego oryginały dokumentów.

 

7. 

do 10 lipca 2024 r. (środa) 

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. 

19 lipca 2024 r. (piątek) 

do godz. 12:00

 

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz listy niezakwalifikowanych. 

9. 

od 19 lipca 2024 r. (piątek) 

do 24 lipca 2024 r. (środa) 

 

Poniedziałek 12:00 - 16:00 

Pozostałe dni 10:00 - 15:00 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.   

10. 

25 lipca 2024 r. (czwartek)   

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

11. 

25 lipca 2024 r. (czwartek) 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

 

12. 

od 29 lipca 2024 r. (poniedziałek)

do 31 lipca 2024 r. (środa) godz. 10:00 - 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

13. 

do 1 sierpnia 2024 r. (czwartek) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

14. 

2 sierpnia 2024 r. (piątek)

godz. 13:00-14:30  

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych na wolne miejsca w klasach 1A i 1B (dla kandydatów, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w rekrutacji zasadniczej).   

15. 

5 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

do godz. 12:00  

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych.   

16. 

8 sierpnia 2024 r. (czwartek) 

do godz. 12:00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.   

17. 

od 8 sierpnia 2024 r. (czwartek) 

do 12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek) 

godz. 10:00 - 12:00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć.   

18. 

12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

do godziny 15:00 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2024/2025. 

19.

12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 

 

     **) Ze sprawdzianu z maksymalną liczbą punktów zwolnieni są laureaci konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów. Laureatów konkursów przedmiotowych  oraz laureatów i finalistów olimpiad innych niż matematyczne, mimo, że są uprawnieni do przyjęcia do wybranej szkoły, zachęcamy do przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, aby sprawdzić swoje predyspozycje matematyczne niezbędne w klasach z autorskim programem matematyki. Jeżeli  wynik sprawdzianu okaże się niezadowalający, będzie można  jeszcze zmienić profil lub szkołę  do 10 lipca 2024 r.  (środa).