godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Fundacja

STATUT FUNDACJI

Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą "Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie.", zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra i Marzenę małżonków Zielak, zwanymi dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego w Warszawie przy ul. Złotej 73 dnia 18.11.2005 r. za Repertorium A nr 9033/2005

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu
 3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej zagranicami w zakresie określonym przepisami oraz zadania Fundacji. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, tworzyć zakłady i filie a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 4.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II

Cel i zasady działania Fundacji

§ 5.

 1. Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju talentów uzdolnionych uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

§ 6.

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
  1. fundowanie lub współfundowanie stypendiów naukowych,
  2. fundowanie lub współfundowanie nagród rzeczowych,
  3. publikowanie informacji o stypendystach Fundacji.
 2. Działalność określona w punkcie 1 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji, prowadzoną nieodpłatnie.

§ 7.

Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych pozbawionych osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5 000 (pięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Cały dochód Fundacji jest przeznaczony na cele statutowe.

§ 9.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn,
 2. dotacji i subwencji,
 3. spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
 4. odsetek bankowych.

§ 11.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.

Fundator

§ 13.

Fundatorzy podejmują decyzję poprzez podejmowanie uchwał. Dla ważności uchwały wystarczające jest, by podjął ją jeden z Fundatorów.

Rada Fundacji

§ 14.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z Fundatorów oraz z 3 członków powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję. Fundator może odwoływać członków Rady w trakcie ich kadencji.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji jest nieodpłatne.
 3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przewodniczący Rady może zostać w każdym czasie odwołany przez Radę lub przez Fundatora.
 4. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 punkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 15.

 1. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i opiniodawczych.
 2. Do Rady należy:
  1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu,
  4. opiniowanie wniosków w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, jej połączenia oraz likwidacji,
  5. udzielania wsparcia działaniom Fundacji w kwestiach merytorycznych i finansowych.

§ 16.

 1. Rada obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy, na wniosek Fundatora lub na wniosek Zarządu.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

Zarząd

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób i jest powoływany na 2-letnie kadencje przez Fundatora.
 2. Fundatorowi służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w trakcie ich kadencji.
 3. Fundator wybiera z grona Zarządu jego Prezesa.
 4. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 18.

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:
  1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  4. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
  5. przygotowuje raporty roczne i przedstawia je na zebraniach Rady,
  6. opiniuje wnioski w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, jej połączenia oraz likwidacji.

§ 19.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Decyzje w tej sprawie podejmuje Fundator, który ustala również zasady ich wynagradzania.

§ 20.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.

§ 21.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może złożyć każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 22.

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator, po wysłuchaniu opinii Rady i Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator, po wysłuchaniu opinii Rady i Zarządu.

§ 24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po wysłuchaniu opinii Rady i Zarządu.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

§ 25.

 1. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 26.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.