godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Historia Szkoły

Szkoła Realna im. S. Staszica została utworzona w 1906 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Techników w Warszawie, a głównie — jego prezesa, inż. Piotra Drzewieckiego, późniejszego (w latach 1918-1921) prezydenta m. st. Warszawy. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był Jan Zydler, absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor znakomitych podręczników do nauki geometrii.

W czasie okupacji niemieckiej Gimnazjum i Liceum prowadziły tajne komplety edukacyjne i wydały ponad 215 świadectw dojrzałości.

W obu wojnach światowych poległo 6 nauczycieli i 240 wychowanków Szkoły (wśród nich 109 harcerzy), z czego 22 w I Wojnie Światowej, 11 w Katyniu i 76 w Powstaniu Warszawskim.

W 1950 r. zarządzeniem Ministra Oświaty szkoła została zlikwidowana. Do tego momentu wydała ogółem 1178 świadectw dojrzałości w 37 rocznikach maturalnych. Wśród wychowanków było m.in.: 6 członków Polskiej Akademii Nauk, 34 profesorów wyższych uczelni (wśród nich 7 rektorów i prorektorów), 19 docentów, 17 literatów, krytyków literackich i publicystów oraz wielu działaczy gospodarczych.

Liceum im. Klementa Gottwalda

Reaktywowanie Liceum im. St. Staszica nastąpiło w kwietniu 1990 r. w wyniku patriotycznej postawy środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda. Działania podjęte z inicjatywy „Solidarności” nauczycielskiej zakończyły się uczniowskim referendum, w którym młodzież wypowiedziała się zdecydowaną większością głosów za zmianą patrona, ze wskazaniem na Stanisława Staszica.

Zdjęcie szkoły

Liceum im. K. Gottwalda od wielu lat było zawsze uznawane za jedną z najlepszych szkół średnich w Polsce. Jego uczniowie rokrocznie odnosili sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza matematycznych, i przez szereg lat reprezentowali Polskę na olimpiadach międzynarodowych. Absolwenci Liceum z wielkim powodzeniem zdawali egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, a po ich ukończeniu w znacznej mierze zasilali w kraju akademicką kadrę nauczycielską. Wielu absolwentów emigrowało z kraju, otrzymując posady w ośrodkach akademickich, w przemyśle, informatyce i bankowości. Sukcesy Liceum należy wiązać nie tylko z uzdolnieniami młodzieży i świetną kadrą nauczycielską, ale także z klimatem panującym w szkole, w której dominowała atmosfera nauki i tolerancji.

Sytuacja obecna

W latach dziewięćdziesiątych XIV Liceum Ogólnokształcące z wielkim powodzeniem kontynuuje chlubną tradycję Szkoły i utrzymuje się w czołówce szkół warszawskich.

Podczas oficjalnej uroczystości nadania XIV Liceum imienia Stanisława Staszica wychowankowie dawnej Szkoły przekazali młodzieży sztandar Gimnazjum z 1922 r., którego bogatej historii poświęcona jest oddzielna strona.

Utworzone w końcu 1990 r. Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. St.Staszica obejmuje absolwentów obydwu Szkół — im. St. Staszica i im. K. Gottwalda. XIV Liceum Ogólnokształcące i Stowarzyszenie Wychowanków dążą do pełnej integracji dawnego Liceum i jego wychowanków z obecną Szkołą i Stowarzyszeniem, czego dowodem są m.in. coroczne uroczystości z okazji istnienia Szkoły i urządzane co pięć lat obchody: Sesja Naukowa, Wielki Bal Absolwentów i Turniej Brydżowy.

W obu Szkołach działały i istnieją do dzisiaj drużyny harcerskie: 16 WDK im. Zawiszy Czarnego i 21 WDW im. gen. I. Prądzyńskiego. (http://21wdw.staszic.waw.pl/)