godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do XIV Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Staszica na rok szkolny 2024/2025


I.  PODSTAWA PRAWNA  

 

1)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431). 

3) Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

4) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

 

                                                                          II.  OFERTA EDUKACYJNA  

 

1. W roku szkolnym 2024/2025 w XIV LO im. Stanisława Staszica otwiera się  6 oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej: 

  •         oddziały 1A, 1B  MAT- FIZ z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki (program autorski) i fizyki; 
  •         oddział 1C MAT-FIZ-INF z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki; 
  •         oddział 1D MAT-BIOL-CHEM z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, biologii i chemii;
  •         oddział 1E MAT-FIZ-CHEM z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i chemii;
  •         oddziały 1F MAT-FIZ z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki i fizyki.

 

2.     We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski – kontynuacja, drugi język to: niemiecki – kontynuacja lub hiszpański dla początkujących lub hiszpański – kontynuacja.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 14 chętnych.       

Jeżeli liczba chętnych do grupy hiszpańskiej przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma ocenę z danego języka obcego nie może się uczyć w grupie dla początkujących. 

 

3.     Deklarując wybór klasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej. 

4.     Decydując się na rekrutację do XIV LO im. Stanisława Staszica  kandydat potwierdza, że zapoznał się ze Statutem szkoły i akceptuje jego treść.

    

III. KRYTERIA REKRUTACJI  

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów* 

Punkty za świadectwo 

100 pkt 

ocena z języka polskiego

(za ocenę celującą) 

18 pkt

ocena z matematyki

(za ocenę celującą) 

18 pkt

ocena z I przedmiotu – fizyki

(za ocenę celującą) 

18 pkt

ocena z II przedmiotu – chemii

(za ocenę celującą) 

18 pkt

szczególne osiągnięcia 

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

7 pkt

aktywność społeczna 

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 

100 pkt 

wynik z języka polskiego 

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 

100% x 0,30 = 30 pkt

  

  1.  *) Za oceny wyrażone w stopniach przyznaje się: 

·        celujący – 18 pkt,

·        bardzo dobry – 17 pkt,

·        dobry – 14 pkt,

·        dostateczny – 8 pkt,

·        dopuszczający – 2 pkt.


2.           Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów oddziałów to język polski, matematyka, fizyka i chemia.  

  

3.                Do klas 1A, 1B obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, z którego można otrzymać maksymalnie 300 punktów. 

 

4.                 Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi: 

-    200 punktów, w rekrutacji do klas 1C, 1D, 1E, 1F; 

-    500 punktów, w rekrutacji do klas 1A, 1B. 


5.           W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty        przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym:  

1)  z języka polskiego i matematyki: 

a)   za ocenę celującą – po 35 punktów, 

b)   za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów, 

c)   za ocenę dobrą – po 25 punktów, 

d)   za ocenę dostateczną – po 15 punktów, 

e)   za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

 

2)  z języka obcego nowożytnego: 

a)   za ocenę celującą – 30 punktów, 

b)   za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów, 

c)   za ocenę dobrą – 20 punktów, 

d)   za ocenę dostateczną – 10 punktów, 

e)   za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

  

6.        Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyznaje się punkty według kryteriów, określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431). 

 

7.     W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

 

8.        Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności. 

 

9.        O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

10.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

  

11.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po etapie opisanym w punkcie 10 brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1)  wielodzietność rodziny kandydata; 

2)  niepełnosprawność kandydata; 

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.   

                  

 

IV.         HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

 

Lp.

Data

Postępowanie

1.

od 15 maja 2024 r. (środa)
do 29 maja 2024 r. (środa)

do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji – podpisane co najmniej przez jednego rodzica/prawnego opiekuna.

2.

3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) godz. 13:00 – 14:30

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem nauczania matematyki**.

3.

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych.

4.

17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)
godz. 13:00 -14:30 

II termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem nauczania matematyki organizowany dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych (zgłoszonych najpóźniej w dniu sprawdzianu – 3 czerwca 2024 r.) nie mogli do niego  przystąpić.

5.

27 czerwca 2024 r. (czwartek) do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych w II terminie.

6.

od 3 lipca 2024 r. (środa)

do 10 lipca 2024 r. (środa)

godz. 10:00 - 15:00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane rekrutacją dokumenty w szkole pierwszego wyboru.

Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych

oraz finaliści i laureaci olimpiad, którzy są uprawnieni do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności, mogą złożyć na tym etapie postępowania rekrutacyjnego oryginały dokumentów.

7. 

do 10 lipca 2024 r. (środa) 

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.

19 lipca 2024 r. (piątek) 

do godz. 12:00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz listy niezakwalifikowanych.

9.

od 19 lipca 2024 r. (piątek)

do 24 lipca 2024 r. (środa)

 

Poniedziałek 12:00 - 16:00

Pozostałe dni 10:00 - 15:00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.

10.

25 lipca 2024 r. (czwartek)

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

11.

25 lipca 2024 r. (czwartek) 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

12.

od 29 lipca 2024 r. (poniedziałek)

do 31 lipca 2024 r. (środa) godz. 10:00 - 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.

do 1 sierpnia 2024 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.

2 sierpnia 2024 r. (piątek)

godz. 13:00-14:30

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych na wolne miejsca w klasach 1A i 1B (dla kandydatów, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w rekrutacji zasadniczej).

15.

5 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

do godz. 12:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych.   

16.

8 sierpnia 2024 r. (czwartek)

do godz. 12:00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w rekrutacji uzupełniającej.

17.

od 8 sierpnia 2024 r. (czwartek)

do 12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

godz. 10:00 - 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć.

18

12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2024/2025.

19.

12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

 

     **) Ze sprawdzianu z maksymalną liczbą punktów zwolnieni są laureaci konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów. Laureatów konkursów przedmiotowych  oraz laureatów i finalistów olimpiad innych niż matematyczne, mimo, że są uprawnieni do przyjęcia do wybranej szkoły, zachęcamy do przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, aby sprawdzić swoje predyspozycje matematyczne niezbędne w klasach z autorskim programem matematyki. Jeżeli  wynik sprawdzianu okaże się niezadowalający, będzie można  jeszcze zmienić profil lub szkołę  do 10 lipca 2024 r.  (środa).

 

  

V. POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

1.       Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji m. st. Warszawy.   

2.            W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Do zadań komisji należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3.           W terminie do 29 lipca 2024 r. (w rekrutacji uzupełniającej do 16 sierpnia 2024 r.), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

4.               Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5.           Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

6.             Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.  Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.