STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

 • Wyprawka szkolna
 • Stypendium szkolne
  dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.
 • Stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
  dla uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.
 • Stypendium Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC
 • Zasiłek szkolny
  dla uczniów, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen w semestrze 5,0 i Stypendium za osiągnięcia sportowe dla uczniów którzy uzyskali wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.Oba stypendia, w wysokości 100 zł, wypłacane są raz w semestrze.
 • Program Stypendialny Vide Supra dla uczniów utalentowanych sportowo, naukowo i artystycznie, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.
 • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
 • Stypendium UWC dla pierwszoklasistów
 • Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Fundacji ORLEN – Dar Serca
 • Krajowy fundusz na rzecz Dzieci
 • Stypendium "Posiłek dla ucznia"
  dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są ze środków budżetowych, którymi dysponują Ośrodki Pomocy Społecznej w miejscu zameldowania ucznia.
 • Bezpłatna opieka stomatologiczna
  w "Eurodental" dla uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin. Zgłoszenia kierować do pedagoga szkolnego.